استارتاپتکنولوژیمقالات شاخص

استارتاپ برادر ایلان ماسک در حوزه تهیه محصولات زراعی شهری در کانتیر

1 دقیقه زمان تقریبی خواندن
اسکوئر روت(Square Root) استارتاپ برادر ایلان ماسک در حوزه زراعت شهری که هدف آن تامین محصولات کشاورزی در شهر است. بسیاری از…
استارتاپسرمایهمقالات شاخصیادداشت

روش های خروج سرمایه گذار خطرپذیر در قراردادهای سرمایه گذاری استارتاپ و قراردادهای سرمایه گذاری شرکتی

9 دقیقه زمان تقریبی خواندن
روش های گوناگونی برای خروج سرمایه گذار خطرپذیر از شرکت سرمایه پذیر وجود دارد. در انتخاب روش باید؛ کنترل کافی سرمایه گذار را در…